A look inside hedge funds

Một hedge fund thường có những đặc điểm sau :

Thứ nhất là quy định 65% các thành viên của hedge fund phải là Accredited với lượng tài sản lớn và thu nhập hằng năm cao.

Đặc điểm thứ hai là large personal state : ở video này là 4 mm USDs

Điểm thứ ba quy định high minimum số tiền đầu tư vào quỹ, thứ tư là first year lock in nghĩa là có thể bán cổ phần của mình để lấy lấy lại tiền đầu tư, thứ năm là infrequent redemption việc thu hồi tiền đầu tư bị hạn chế số lần trong năm.

Điểm thứ sáu các hedge sử dụng nhiều techiques khác nhau để đa dạng hóa đầu tư với tỉ lệ đòn bẩy cao.

Điểm cuối cùng lock you in để ngăn chặn nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu khi có khủng hoảng, hedge quy định không được bán chứng khoán trong giai đoạn khó khăn như thế, đặc biệt là khi hedge có leverage cao.

Advertisements