The Discount Rate

Cần phân biệt giữa Fed fund rate và discount rate.

Fed fund rate là lãi suất mà Fed muốn target cho các NH vay mượn lẫn nhau. Đó là những khoảng vay hằng ngày ( overnight ) dựa trên những khoảng dữ trữ của NH, và các NH có thể get interest on it. Để target được lãi suất thì FED sử dụng nghiệp vụ thị trường mở, mua hoặc bán các giấy tờ có giá trên thị trường.

Discount rate là lãi suất các NH vay Fed trong trường hợp thiếu thanh khoản và không vay được từ các NH khác, và vì thế khoản vay này cần đến collateral làm bào đảm ( giấy tờ có giá chẳng hạn ). Do bản chất của khoản vay này rủi ro hơn nên thông thường Discount rate > Fed fund rate.

Ở Việt Nam lãi suất cơ bản ít có nghĩa, 2 lãi suất đóng vai trò quan trọng đó là lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn. Hai loại ls này đóng vai trò là sàn ( chiết khấu) và trần ( tái cấp vốn ), tuy nhiên việc được đáp ứng đầy đủ các nguồn vốn hay không từ những hình thức vay này là điều cần xem xét thêm trong thực tế.

Advertisements